Over ons

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk Borne wil bijdragen aan het maatschappelijk gebruik en het behoud van de Oude kerk in Borne. Dit prachtige kerkgebouw maakt als rijksmonument en hart van het beschermde dorpsgezicht deel uit van de identiteit van Borne. Het is zo een waardevol erfgoed voor de héle gemeenschap. Een monument om trots op te zijn en te genieten en te gebruiken. Niet alleen voor kerkleden, maar voor álle inwoners van de gemeente Borne èn ieder daarbuiten die interesse heeft.

De Stichting staat los van de Protestantse Gemeente Borne (PgtB), die de Oude Kerk in eigendom en beheer heeft. De doelstelling van de stichting sluit wel geheel aan bij wat de kerkelijke gemeente wil bereiken. Deze streeft naar verbinding tussen de samenleving binnen en buiten de kerkmuren.
Daarom stelt zij haar faciliteiten, zoals de Oude Kerk en het vergader- en ontmoetingscentrum naast de kerk, de Potkaamp, graag beschikbaar voor maatschappelijke en culturele activiteiten in de Bornse samenleving. (PgtB – ‘Beleidsplan 2022-2027’).

Dit kerkbeleid gaf een impuls om de Vriendenstichting (opgericht in 2005) nieuw leven in te blazen en weer activiteiten op te pakken met steun van vrienden die de Oude Kerk een warm hart toedragen. De kerkelijke gemeente ziet in de Stichting zo een nieuwe kans om de maatschappelijke functie van de Oude Kerk voor de gehele Bornse gemeenschap handen en voeten te geven en wil dit graag steunen en stimuleren.

Een divers groepje inwoners van Borne – daartoe uitgenodigd als denktank – heeft bijgedragen aan de ideevorming over mogelijke activiteiten. De ideeën zijn tevens gesondeerd in een bijeenkomst van kerkleden. Uitkomst is dat de Stichting zich voorlopig richt op de volgende drie kernactiviteiten:

  • “Muziek in de Kerk” : concerten, in het bijzonder van kleine muziekensembles en vooral ook met vocale muziek, waartoe de akoestiek van de kerk zich bij uitstek leent.
  • “Kunst in de Kerk”: exposities passend in de sfeer van het kerkgebouw.
  • Lezingen/presentaties: bij voorkeur maar niet per se in aansluiting op het kunst- en/of muziekprogramma.

Het bestuur streeft er naar voor de kernactiviteiten een jaarprogramma te ontwikkelen met spreiding over het jaar. Het ziet zijn eigen rol daarin als initiërend èn ook coördinerend en faciliterend. Ideeën of voorstellen zijn dan ook van harte welkom bij de voorzitter of een der andere bestuursleden.

De Stichting staat ook open voor andere initiatieven voor het gebruik van de Kerk waarbij zij een faciliterende rol kan vervullen. De voorzitter informeert u graag over de mogelijkheden en voorwaarden.

Aan de activiteiten van der Stichting zijn kosten verbonden, waaronder in het bijzonder die van het gebruik van de kerk. De Stichting probeert dan ook inkomsten te verwerven die deze kosten dekken. Zo kan zij ook bijdragen aan het onderhoud en behoud van de kerk. Mogelijke inkomsten zijn:

  • Retributies / entreegelden / vrije giften bij evenementen
  • Bijdragen van vrienden en donaties
  • Giften
  • (Project)-subsidies.